Във връзка с възобновяване на дейността на организаторите на хазартни игри след извънредното положение свързано с „COVID 19", администрацията на ДКХ се обръща към организаторите на хазартни игри за съдействие относно създаването на организация за безпроблемно получаване на удостоверенията за издаден лиценз

11.06.2020

До организаторите на хазартни игри

Във връзка с възобновяване на дейността на организаторите на хазартни игри след извънредното положение свързано с „COVID 19", администрацията на ДКХ се обръща към организаторите на хазартни игри за съдействие относно създаването на организация за безпроблемно получаване на удостоверенията за издаден лиценз:

1.Всички организатори на хазартни игри, притежаващи действащи лицензи за организиране на хазартни игри, които са предали удостоверенията си за издаден лиценз на съхранение в ДКХ по чл. 40, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/,при възобновяване на дейността си да подадат заявлението по чл. 40, ал. 2 от същия в рамките на поне 5 работни дни преди датата на започване на дейността.

Препоръчително е да бъде подавано едно заявление за всички възобновяващи дейността обекти на един организатор, като в него се изписват номерата на удостоверенията за издаден лиценз със съответния адрес на обекта, и датата на започване на дейността, в случай че всички обекти възобновяват дейността си от една и съща дата.

2.Организаторите, притежаващи действащи лицензи за организиране на хазартни игри, чиито удостоверения за издадени лицензи са оставени у тях на отговорно пазене във връзка със забраната за осъществяване на дейност в игралните зали и игралните казина поради разпространението на „COVID 19", по аналогия с разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗХ при възобновяване на дейността след отпадането на забраната, следва да уведомят едновременно ДКХ и НАП за конкретната дата, считано от която експлоатираният обект ще възобнови дейността си по издадения за него лиценз.

И за тази категория организатори е препоръчително да бъде подавано едно заявление за всички възобновяващи дейността обекти на един организатор, като в него се изписват номерата на удостоверенията за издаден лиценз със съответния адрес на обекта, и датата на започване на дейността, в случай че всички обекти възобновяват дейността си от една и съща дата.

С оглед осъществяване на вменените й със ЗХ контролни правомощия, ДКХ следва да бъде уведомена за датата на възобновяване на дейността поне 1 работен ден преди възобновяването.