Указания към организаторите на хазартни игри, във връзка със Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

29.05.2020

Указания към организаторите на хазартни игри,
относно дейността в обектите, в които се организират хазартни игри, по прилагане на противоепидемични мерките във връзка с COVID - 19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите,
във връзка със Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Настоящите предложени мерки имат характер на Указания за функциониране на игралните зали, игралните казина, както и пунктовете за залози по Закона за хазарта (ЗХ) в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите. Имайки предвид, че в посочените обекти има различно по брой инсталирано игрално оборудване/брой игрални места, мерките следва да се прилагат индивидуално, но така че да съответстват на Указанията.
Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID- 19 в страната.
Указанията се публикуват на официалната интернет страница на Държавна комисия по хазарта.
I. Организаторите на хазартни игри следва да създадат организация по спазване на противоепидемичните мерки за осигуряване на безопасността на служителите/персонала, като:
1. Създадат условия за работа, спазвайки изискването за физическа дистанция най-малко на 1,5 м. помежду си в обектите, в които се организират хазартните игри;
2. Оборудват обектите с лични предпазни средства (маски, шлемове, ръкавици и средства за дезинфекция).
3. Осигурят вентилация на помещенията, вкл. и механична общообменна вентилация. Доколкото това е възможно, не се препоръчва използването на климатици, а там, където използването им е неизбежно, се осъществява редовно почистване и дезинфекция на филтрите. Осъществява се редовно проветряванена помещенията, които имат пряк достъп до чист въздух, като се препоръчва да се увеличи броя на проветряванията за един час.
4. Използването на общите пространства в обектите от страна на служителите да е максимално ограничено: въвеждане на различни часове за почивки, и намаляване на броя на служителите, които използват общи части в едно и също време (например чрез разпределение на почивките за хранене).
II. Организаторите на хазартни игри следва да осигурят безопасност на посетителите в обектите, като:
1. Допускат в обектите само посетители с маска за лице и ръкавици;
2. Създават организация за предотвратяване струпването на посетители в обектите;
3. Провеждат задължителен филтър на входа на всички от персонала и на посетителите като измерват телесната температура и не допускат лица с повишена такава;
4. Поставят на видимо място пред всеки от входовете на обектите дозатори с течни дезинфектанти за ръце, достъпни за посетителите и следят за спазването на физическа дистанция минимум от 1,5 м между тях;
5. Прилагат по-засилени мерки за почистване и дезинфекция на контактните повърхностни на изполваното игрално оборудване след всеки посетител;
6. По възможност осигуряват прегради между игралното оборудване/игралните места.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани такива, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в обектите, с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.