Съобщение за забрана функциониране на игрални зали и казина

15.05.2020

Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ уведомява организаторите на хазартни игри в игрални зали и в игрални казина, че със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, е въведена следната временна противоепидемична мярка на територията на Р. България, считано от 14 май до 14 юни 2020 г.:
- забрана посещенията в игрални зали /т. I.1., буква „а" от посочената заповед/.
Със заповедта като задължение на държавните органи /в това число и на ДКХ като държавен регулатор в областта на хазарта/ е вменено оказването на пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването влиза в сила на 14.05.2020 г.