Съобщение за водене на кореспонденция по електронен път

03.04.2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

С оглед на обявеното в страната извънредно положение с решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет във връзка с разрастващата се епидемия от коронавирус - COVID-19, Ви уведомяваме следното:
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване. Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие в офиси на администрацията. Важно при ползване на системата за е-връчване е да се знае, че тя замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (EC) № 910/2014 и чл. 43, чл. 44, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закон за електронното управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез е-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
Достъпването на системата е на електронен адрес: https://edelivery.egov.bg/ .
Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис - КЕП или Персонален идентификационен код - ПИК на НОИ.
За осигуряването на КЕП, ДАЕУ има постигната договореност с доставчиците на удостоверителни услуги за издаване на 1-месечен безплатен електронен подпис на заинтересованите лица.
За повече информация:
https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe