СТАНОВИЩЕ във връзка с обнародвания в ДВ бр. 14 от 18.02.2020г. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

21.02.2020

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: разяснения във връзка с обнародвания в ДВ бр. 14 от 18.02.2020г. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта /ЗХ/

На основание § 9, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2020 г.) лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор", се прекратяват и съответните удостоверения по чл. 34 се обезсилват.
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" е единственият легитимен организатор на лотарийни игри (традиционни, числови и моментни) на територията на Република България, в собствени или наети от него пунктове, които следва да са обособени и обозначени като пунктове за лотарийни игри.
Участниците в лотарийни игри, които не са получили спечелените от тях печалби преди влизане в сила на измененията на ЗХ, следва да упражнят правата си, съгласно утвърдените от ДКХ условия и правила за съответната игра и в съответствие с общото гражданско законодателство на Република България.
Във връзка с горепосоченото следва да се преустанови разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор".
Издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци на организаторите с прекратени лицензи, които не са продадени следва да бъдат унищожени до 31.12.2020 г. В тази връзка всички организатори на хазартни игри с прекратени лицензи, следва да изпратят своевременно писма до ДКХ, в които да посочат деня и мястото за унищожаването на неизползваните удостоверителни знаци. Унищожаването на ценните книжа се извършва в присъствието на длъжностни лица, определени със заповед на председателя на ДКХ, за което се съставя протокол.