Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите

20.12.2019

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

С Постановление № 334 от 13 декември 2019 г. (обн. ДВ., Бр.99 от 17.12.2019 г.) е изменена и допълнена Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.
Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта влиза в сила в 3-дневен срок от обнародването ѝ в Държавен вестник.
Съгласно § 4 от Заключителната разпоредба, по висящи производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на постановлението, за разглеждане на съответното искане се заплащат таксите в размерите, определени с постановлението в 3-дневен срок от влизането му в сила.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ