Становище относно инвестициите и средствата за организиране на игра/дейност по смисъла на чл. 5 от Закона за хазарта /ЗХ/

23.10.2019

Във връзка с установени, при подаването на искания за получаване на лицензи за организиране на игри или за свързани с хазарта дейности, пропуски, свързани с доказването на направени инвестиции по смисъла на чл. 5 от ЗХ, изразявам следното становище:
С разпоредбите на чл. 5 от ЗХ лицата организатори на хазартни игри и свързани с хазарта дейности, на които е издаден лиценз от Държавната комисия по хазарта /ДКХ/, са задължени да доказват документално пред ДКХ условия - извършване на инвестиции и притежаване на средства за организиране на играта или дейността. Тези инвестиции могат да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
Целта на посочените изисквания е да се гарантира предлагане на качествени хазартни услуги, съобразени с добрите европейски практики. За да се постигне посочената цел, съгласно нормата на чл. 5, ал. 3 от ЗХ, е необходимо доказването да се извършва при всяко подадено искане за издаване на лиценз. Това означава, че доказването на инвестициите и разполагаемите средства за организиране на игри или дейности, трябва да е относимо към всеки конкретен обект, игра или дейност за която се изисква лиценз. Организаторите на хазартни игри и дейности по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване следва да имат предвид, че документи за направените инвестиции се подават при всяко кандидатстване за лиценз за конкретен обект, игра или дейност. Не е допустимо при новото кандидатстване да има позоваване на инвестиция или разполагаеми средства за организиране на игри или дейности доказани пред ДКХ за друг обект, игра или дейност.
За да се гарантира извършването на инвестициите, в случай че не бъдат направени в срок от шест месеца след издаването на първоначалния лиценз, в чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗХ е предвидена окончателно му отнемане, чрез налагане от страна на ДКХ на принудителна административна мярка. ДКХ има право да наложи такава принудителна административна мярка и в случаите, в които организаторите не докажат инвестициите в пълен размер.
В допълнение следва да имате предвид, че в § 1, т. 19 от Допълнителната разпоредба на ЗХ, императивно е посочено, че инвестициите следва да са свързани с организирането на хазартни игри и дейности (по чл. 1, т. 1 и 2 от ЗХ), като лимитативно е изброено какви трябва да са придобиваните активи. Обръщам внимание, че под нематериални активи следва да се разбира само софтуер, както е разписано в б. „б" и б. „г" от посочената норма. В § 1, т. 20 от Допълнителната разпоредба на ЗХ подробно e дефиниранo, какво се има предвид под „Средства за организиране на играта" и „Средства за организиране на дейността".
Във връзка с гореизложеното лицата, на които предстои да подадат искания за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри или дейности следва да представят необходимите документи съобразно мотивите на настоящото становище.
Посоченото се отнася и за лицата, подали искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности, които не са доказали направените за конкретния обект, игра или дейност инвестиции в пълен размер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА :

/АЛ. ГЕОРГИЕВ/