Подобряване на информационния обмен между организаторите на хазартни игри и ДКХ

17.07.2019

С цел подобряване на информационния обмен между организаторите на хазартни игри и Държавната комисия по хазарта (ДКХ), приканваме заинтересованите физически и юридически лица (ФЛ/ЮЛ), притежаващи валиден лиценз, да заявят в комисията официален eлектронен адрес (електронна поща) за кореспонденция.
Посочената информация следва да се предостави посредством попълване на декларация в WORD формат, която може да се изтегли от страницата на ДКХ и да бъде изпратена на официалния електронен адрес на комисията: [email protected]
Чрез декларирането на електронен адрес ще се улесни контактът между ДКХ и организаторите на хазартни игри. Целта е този комуникационен канал да се ползва за информационни кампании, свързани с дейността на комисията и уведомяване във връзка с изпълнение на произтичащи от закона задължения.
Електронният адрес следва да е персонален на съответния организатор на хазартни игри, а не на трети лица, като целта е по този начин да се създаде пряк канал за комуникация с надзорния орган.
В декларацията е предвидена опция, при избора на която се изразява съгласие, на декларирания електронен адрес да се получават подписани с квалифициран електронен подпис електронни съобщения (писма, съобщения, приложения към удостоверение за издаден лиценз, покани и др.), издадени от ДКХ за нуждите на лицензионното и контролното производства.
Връчването няма да се отнася за решенията на комисията, както и на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания.
Декларацията може да намерите на сайта на ДКХ в раздел „Образци на искания - секция „Декларация електронен адрес".