С цел подобряване лицензионната дейност на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), както и за създаване на предвидимост за планиране на дейността на организаторите на хазартни игри Ви информираме следното:

04.07.2019

1. Всички искания за издаване на първоначален лиценз ще бъдат предлагани от председателя ДКХ за разглеждане на заседание на комисията не по-рано от изтичане на регламентирания в чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) 60-дневен срок за проверка по подаденото писменото искане, освен в случаите, когато е последният е удължен, съгласно хипотезите предвидени в закона.
2. Всички останали искания свързани с промяна на обстоятелствата вписани в издадения лиценз, извън тези по чл. 37 от ЗХ, ще бъдат предлагани от председателя ДКХ за разглеждане на заседание на комисията не по-рано от изтичане на 30-дневен срок от приемане на писменото искане.
3. Дневният ред на заседанията на комисията ще бъде изготвян не по-късно от 2 (два) работни дни преди провеждане на съответното заседание. След публикуването му дневният ред няма да бъде променян.