УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Обн. - ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г., в сила от 16.11.2012 г.; изм., бр. 63 от 01.08. 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.; изм., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.; изм., бр. 64 от 21.08.2015 г.; изм., бр. 85 от 03.11.2015 г.,в сила от 03.11.2015 г.; изм., бр. 100 от 16.12.2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 13.07.2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 80 от 11.10.2019 г.
Приет с ПМС № 278 от 08.11.2012 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа и числеността на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.; изм., бр. 100 от 2016 г.) (1) Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък „комисията", е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 3. Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Глава втора
СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Председателят и членовете на комисията се назначават от министъра на финансите, като един от членовете е от Националната агенция за приходите и по един член се предлага съответно от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност", от министъра на икономиката и от министъра на правосъдието.
(3) Условията за назначаване на председателя и членовете на комисията са определени в Закона за хазарта.
(4) Членовете на комисията, без председателя й, не са щатни служители на нейната администрация.
Чл. 5. Комисията има правомощия, определени в Закона за хазарта.
Чл. 6. (1) Председателят ръководи дейността на комисията и я представлява.
(2) Правомощията на председателя на комисията, свързани с нейната компетентност, са определени в Закона за хазарта.
(3) В изпълнение на своите правомощия като ръководител на администрацията на комисията председателят:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията на комисията;
2. представлява комисията в контактите й с други органи и организации, включително на международно ниво;
3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства на комисията;
4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на комисията;
5. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на комисията;
6. назначава и освобождава държавните служители, присъжда техните рангове, сключва и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;
7. осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на комисията;
8. издава заповеди и утвърждава вътрешни правила, свързани с осъществяването на дейността на комисията;
9. представя на министъра на финансите ежегоден отчет за резултатите от дейността на комисията;
10. осъществява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на Закона за хазарта, както и възложени му с друг закон или с нормативен акт.
(4) Правомощията на председателя по ал. 3 в негово отсъствие се упражняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител, заемащ ръководна длъжност в администрацията на комисията.
(5) Председателят на комисията може да възложи на главния секретар своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на комисията.
(6) Председателят на комисията може да възложи със заповед правомощията си по чл. 31, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта на служители в администрацията на комисията, като определя и техните функции.

Глава трета

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, която се ръководи от председателя.
(2) Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана и е организирана в дирекции.
(3) Отдели и сектори се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.; изм., бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 80 от 2019 г.) Общата численост на персонала на комисията е 52 щатни бройки, в т. ч. председател, главен секретар, обща и специализирана администрация. Администрацията на комисията е разпределена по структурни звена съгласно приложението.

Раздел II
Главен секретар
Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на комисията, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя и отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на комисията.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между председателя на комисията и административните звена, както и между самите административни звена;
2. осъществява изрично възложените му в писмен вид правомощия от председателя;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звена в комисията;
4. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на комисията;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. координира и контролира финансово-стопанската дейност на комисията;
7. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на комисията;
8. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в комисията;
10. организира ежегодно изготвянето на доклад за състоянието на администрацията;
11. организира взаимодействието на комисията с други ведомства и с неправителствени организации;
12. изпълнява други задачи, възложени му от председателя на комисията.

Раздел III
Обща администрация
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 80 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя на комисията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. „Финансово-стопански дейности и административно обслужване";
2. „Нормативна уредба и процесуално представителство".
Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 80 от 2019 г.) Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване":
1. изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на комисията за съответната година;
2. организира, осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, следи за изпълнението на бюджета, за законосъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на комисията и осигурява организацията по прилагането на нормативните актове в областта на обществените поръчки;
3. отговаря за законосъобразността на проектите на заповеди, документацията за процедури по Закона за обществените поръчки и договорите, по които комисията е страна;
4. организира и осъществява управлението на активите, материално-техническото снабдяване, изпълнението на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както и охранителния и пропускателния режим в административните помещения на комисията;
5. изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите;
6. изготвя длъжностните и поименните разписания на администрацията на комисията;
7. организира и осъществява дейности по управление на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове, планира и организира мероприятия за изграждане и развитие на административния капацитет на комисията;
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; отм., бр. 80 от 2019 г.);
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; отм., бр. 80 от 2019 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; отм., бр. 80 от 2019 г.);
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира и осъществява деловодната и архивната дейност в комисията;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя, координира и протоколно осигурява публичните изяви на председателя и/или на овластени от него длъжностни лица при пресконференции, официални и работни срещи и поддържа протоколната кореспонденция;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира, координира и поддържа връзки със сходни органи в други страни и с международните организации, свързани с надзора и регулирането на хазартната дейност;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) изготвя правни становища и проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира публикуването за обществено обсъждане на подготвяните проекти на нормативни актове на комисията.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Дирекция „Нормативна уредба и процесуално представителство":
1. подпомага председателя и специализираната администрация по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика при регулация на хазарта и свързаните с него дейности;
2. изработва и/или участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта и свързаните с него дейности, както и на вътрешноведомствени актове, които засягат дейността на администрацията на комисията;
3. дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;
4. участва в изготвянето на проектите на решения на комисията, като съгласува нормативните основания и мотивите им;
5. подпомага специализираната администрация при осъществяване на правомощията є за установяване на административни нарушения;
6. изготвя проекти на наказателните постановления, издавани от председателя на комисията;
7. изготвя правни анализи на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове с цел избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите и прави предложения за изменения;
8. осъществява правно-нормативното обслужване на комисията;
9. осъществява процесуалното представителство по свързани с дейността на комисията граждански, административни и административнонаказателни дела;
10. изготвя правни становища и отговори по запитвания от поднадзорни лица;
11. анализира резултатите от съдебната практика, по административни и административнонаказателни производства, които са свързани с дейността на комисията.

Раздел IV

Специализирана администрация
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) (1) Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по Закона за хазарта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Лицензионна и контролна дейност".
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.).
Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Дирекция „Лицензионна и контролна дейност":
1. извършва проверки и проучвания по подадени писмени искания до комисията;
2. разработва проекти на предложения по образувани производства пред комисията;
3. привежда в изпълнение решенията на комисията;
4. подготвя и актуализира списък на лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване;
5. извършва преглед и проверка на документацията, представена от такива лаборатории, и подготвя предложения до комисията за утвърждаване на типове и модификации;
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност;
7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) изземва игрално и комуникационно оборудване и парични средства, които се използват за организиране или осъществяване на хазартна дейност без лиценз от комисията;
8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) установява административни нарушения;
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) обезпечава доказателства за извършени нарушения чрез опис или изземване на вещи, парични средства, ценни книжа, документи, книжа и други носители на информация или чрез запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри, или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти;
10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва оценка за годността на отнето или придобитото в полза на държавата игрално и комуникационно оборудване, което е иззето от длъжностни лица на комисията, и прави предложения за бракуване и унищожаване на негодното или за предаване за продажба от органите на Националната агенция за приходите на годното оборудване;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя и актуализира списък на интернет страниците по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя и организира предоставянето на електронните административни услуги в комисията;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) води, поддържа и актуализира публичните електронни регистри на комисията;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира внедряването, поддръжката и усъвършенстването на информационните системи и следи за прилагането на информационните стандарти в комисията;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) планира, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии в комисията, както и разработва правила, инструкции и процедури за използването на информационни и комуникационни технологии;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията - хардуер и софтуер, и отговаря и за информационната и мрежовата сигурност на администрацията;
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) осигурява процесите на експлоатация на електронните приложения в комисията;
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) следи за осъществяването и сигурността на непрекъснатия дистанционен достъп до контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;
19. (предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва методологическите, статистическите и аналитичните дейности по лицензионните производства и контролната дейност;
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) проучва опита на надзорните органи на хазарта в Европейския съюз с цел подобряване на качеството и ефективността при осъществявания надзор върху хазарта от комисията.

Раздел V

Организация на работата на администрацията на комисията
Чл. 15. (1) Служителите в комисията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции в длъжностните им характеристики:
1. възлагат задачи на работещите в административното звено, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. ръководят, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответното административно звено.
(2) При отсъствие на служител, заемащ ръководна длъжност, неговите функции се изпълняват от служител, определен от председателя.
Чл. 16. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в комисията, изпълняват точно, добросъвестно и безпристрастно възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на своята работа съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 17. Документооборотът, деловодните дейности, текущото архивиране на документи, както и контролът по изпълнение на задачите в комисията се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от председателя.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) (1) Работното време на служителите в комисията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на комисията или по друг подходящ начин. Председателят на комисията определя със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.
(4) За определени административни звена и/или длъжности в заповедта по ал. 3 председателят на комисията може да определи различно от посоченото в ал. 2 работно време.
Чл. 19. (1) Предложения и сигнали по глава осма от Административнопроцесуалния кодекс се подават до председателя на комисията.
(2) Главният секретар на комисията организира работата с получените предложения и сигнали.
(3) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни и се подават в комисията лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с вътрешните правила по чл. 17.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които за подателя не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и адресът - за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът - за чужденци;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.
(6) За анонимни се считат и предложения и сигнали, които съдържат реквизитите по т. 1 - 3, но не са подписани от автора/подателя или от негов представител по закон или по пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в деловодството на комисията.
(8) Приемното време за граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В 15-дневен срок от влизането в сила на устройствения правилник председателят на комисията утвърждава длъжностното разписание на администрацията.
§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за хазарта.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на комисията.


Приложение към чл. 8
(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.; изм., бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 80 от 2019 г.)
Численост на персонала в администрацията на Държавната комисия по хазарта - 52 щатни бройки
(Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.; изм., бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.; изм., бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 80 от 2019 г.)

Председател 1
Главен секретар 1
Обща администрация 18
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване" 11
дирекция „Нормативна уредба и процесуално представителство"
7
Специализирана администрация
32
в т. ч.:
дирекция „Лицензионна и контролна дейност" 32

Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство „Кричим"
(ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г., в сила от 01.08.2014 г.)


§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 90 от 2012 г.), в чл. 2 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити" се заменят с „второстепенен разпоредител с бюджет".

Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 на МС от 17.10.2014 г. за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8 числото „53" се заменя с „49".
2. В приложението към чл. 8:
а) в наименованието числото „53" се заменя с „49";
б) на ред „Обща администрация" числото „15" се заменя с „14";
в) на ред „дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване" числото „15" се заменя с „14";
г) на ред „Специализирана администрация" числото „36" се заменя с „33";
д) на ред „дирекция „Контрол и правни дейности" числото „20" се заменя със „17".

Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на МС от 14.08.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет


(ДВ, бр. 64 от 21.08.2015 г.; изм., бр. 85 от 03.11.2015 г.,в сила от 03.11.2015 г.)
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от 2014 г.), в чл. 18 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на комисията или по друг подходящ начин. Председателят на комисията определя със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време."
§ 9. (1) Функциите на инспектората на Министерството на финансите, засягащи административния контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници", преминават към инспектората на съответната агенция, осигурени с 23 щатни бройки, от които 11 за Националната агенция за приходите и 12 за Агенция „Митници".
(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила то 03.11.2015 г.) (1) В тримесечен срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора на Агенция „Митници" за управление урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП, които не са предоставени за управление на министри или на ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана с тях документация.
(2) В срока по ал. 1 областните управители предават с опис на директора на Агенция „Митници" преписи от актовете за държавна собственост за всички имоти, намиращи се в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове.


Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 на МС от 29.10.2015 г. за изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове
(ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г., в сила от 03.11.2015 г.)


§ 2. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2015 г.) § 10 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 10. (1) В тримесечен срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора на Агенция „Митници" за управление урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП, които не са предоставени за управление на министри или на ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата свързана с тях документация.
(2) В срока по ал. 1 областните управители предават с опис на директора на Агенция „Митници" преписи от актовете за държавна собственост за всички имоти, намиращи се в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове."

Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
(ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)


§ 4. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от 2014 г. и бр. 64 от 2015 г.), чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък „комисията", е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите."