Комисията осъществява надзора върху хазартнaта дейност и издава лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта.


Председател на Държавната комисия по хазарта - Георги Йорданов
с.д. Главен секретар - Димитринка Гуцова
Директор на Дирекция "Финансово-стопански дейности и административнo обслужване" - Димитринка Гуцова
Директор на Дирекция "Нормативна уредба и процесуално представителство" - Теодора Танева
Директор на Дирекция "Лицензионна и контролна дейност" - Тони Николов
и.д. Началник отдел "Контролна дейност" - Росица Борисова
Началник отдел "Лицензионна дейност" - Красимира Кузманова

Членове на Държавната комисия по хазарта:
Стоян Стоянов - Министерството на правосъдието
Паун Илчев - Българския институт по метрология
Красимир Бояджиев - Национална агенция за приходите
Емил Захариев - Държавна агенция Национална сигурност