На основание чл. 28, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че за целите на комплексното административно обслужване, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) прекратява изискването за предоставяне на удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Документът ще бъде набавян от ДКХ по служебен път.