Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите. Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на държавната комисия се назначават от министъра на финансите. Председателят ръководи дейността на държавната комисия и я представлява. Членовете на държавната комисия могат да бъдат само български граждани с висше образование, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Ограничения

Членовете на Държавната комисия по хазарта и служителите в нея не могат, пряко или косвено, да влизат в каквито и да било сделки или икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри, вносители и разпространители, производители на съоръжения за хазартни игри или сервизни организации, техни ръководители или служители, включително и като експерти, консултанти и под каквато и да е друга форма.

Членовете на Държавната комисия не могат да участват в организирането и провеждането на хазартни игри пряко или чрез подставено лице. Те не могат да придобиват дялове и акции в търговски дружества, имащи за предмет на дейност участие в организиране и провеждане на хазартни игри, нито да участват в техни управителни и надзорни органи.

Членовете на Държавната комисия по хазарта не могат да учредяват и да членуват в юридически лица с нестопанска цел, организиращи хазартни игри по реда на този закон.

Администрация

Дейността на Държавната комисия по хазарта се подпомага и осъществява от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Държавната комисия по хазарта извършва и следните дейности по Закона за хазарта:

- проверки в обекти, където се организира хазартна дейност без лиценз;

- проверки и проучвания по писмени искания от организатори на хазартни игри и други дейности за издаване на лицензи по Закона за хазарта;

- проверки по Закона за хазарта; в края на първата и на всяка трета година от срока на действие на лиценза се извършва проверка по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност;

- проверки по сигнали и жалби;

- контрол при провеждане на тиражите на лотарийни игри и тото и лото игри;

- проверки при унищожаване на неизползвани билети, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.