На вниманието на кандидат-бенефициентите:

Държавна комисия по хазарта напомня, че към Формуляра за кандидатстване следва да бъдат приложени и следните документи:
1. Копие от финансов отчет и оборотна ведомост за 2013 и 2014 финансови години: /заверено Вярно с оригинала/;
2. За новосъздадени организации (ако е приложимо) - копие на оборотна ведомост за месеците, през които организацията е съществувала: /заверено Вярно с оригинала/;
3. Копие /заверено Вярно с оригинала/ на актуално състояние на кандидата, издадено от съда, не по-късно от 6 месеца преди датата на участие в програмата;
4. Удостоверение за липса на парични задължения към държавата (оригинал).

Преди представяне на проектните предложения кандидат бенефициентите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на целево финансиране по „НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта".

Въпроси могат да се изпращат на следния ел. адрес: [email protected]

Срок за задаване на въпроси: от 09.10. до 23.10.2015 г.