Данни за лицето подало въпрос по Закона за хазарта *
физическо лице юридическо лице
Пълен адрес *

Посочва се пълния адрес на жалбоподателя

Допълнителна информация
Основание
Описание на въпроса – минимум 30-40 думи
Относно лични данни

Информираме Ви, че Държавната комисия по хазарта (ДКХ) в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с Удостоверение с идентификационен номер 0049645/24.01.2008 г.

С оглед упражняване на официалните си правомощия, предоставени ни по силата на Закона за хазарта (ЗХ) и Административнопроцесуалния кодекс, данните които ни предоставяте ще бъдат законосъобразно и добросъвестно обработвани единствено и само за целите на подадения от Вас сигнал/жалба/запитване по ЗХ. Обработката на личните Ви данни няма да надхвърля периода необходим за постигането на тези цели, освен в случаите когато те трябва да бъдат съхранявани за по-дълъг период, в съответствие с приложимото законодателство.

Следва да имате предвид, че Вашите данни може да бъдат предоставяни при възникнала необходимост и на други държавни органи. ДКХ е предприела необходимите мерки за защита на личните Ви данни съобразно действащото законодателство.

Данни за администратора на лични данни от Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията:
– Код по БУЛСТАТ: 130797250;
– Фирма, правна форма: Държавна комисия по хазарта
– Седалище и адрес на управление: обл. София-град, общ. Столична, гр. София,
п.к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15;
– Тел.: 02/9859 58 58;
– Класификатор на икономическите дейности - КИД-2008 - 84 ниво – 11, Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище.

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Марина Иванова

Тел. 02/9859 5804

e-mail: [email protected]

Изпращане/изчистване

* Задължително поле

Забележки:

  1. Въпроси от анонимни податели или подадени с неверни и/или непълни данни няма да се регистрират и ще се връщат автоматично.
  2. Не се дава отговор на въпроси, с които се искат лични данни и информация, която се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация, както и такива:
    - с които се иска класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;
    - по които искана информацията, засягаща интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие;
    - които са зададени повторно и по същите вече е било отговорено през последните шест месеца.
  3. По въпроси, с които се иска информация, която е обнародвана по съответния ред, в отговора се посочват изданието, броя и датата на публикуване, а по такива с които се иска информацията, публикувана на официалната страница на ДКХ в Интернет - електронния адрес, на който се намира информацията.