Проектът „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите" на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Проектът ще бъде реализиран в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А13-31-6/02.06.2014 г.