Публична покана за периодична доставка на горива

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9004071