Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка на два броя сървъра, осъществена чрез покупка", в изпълнение на дейност 3.3. от проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление", финансиран по Оперативна програма „Административен капаците"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015220