OPAK
Процедура по ОПАК - избор на изпълнител за създаване на нова АИС


http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=480793


http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=479500


http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=479508


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118209-2012:TEXT:BG:HTML