ОТМЕНЕНИ Заповед № З-84/01.03.2013 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта

 Образец 1_Издаване на лиценз по ЗХ

 Приложение 1-1_Лотария

 Приложение 1-2_Тото и лото

 Приложение 1-3_Бинго и кено

 Приложение 1-4_Спортни залагания

 Приложение 1-5_Случайни събития

 Приложение 1-6_Игрална зала

 Приложение 1-7_Казино

 Приложение 1-8_ПРС, ВРС

 Образец 2_Извършени инвестиции при първоначален лиценз

 Образец 3_Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл.37 от ЗХ

 Образец 3.1_Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл.37, ал.4 от ЗХ

 Образец 3.2_Промени в обстоятелствата по търговска регистрация по чл.39 от ЗХ

 Приложение 4-1_Промени-увеличение

 Приложение 4-2_Промени-подмени

 Приложение 4-3_Промени-намаление

 Приложение 4-4_Промени-пунктове

 Приложение 4-5_Утвърждаване на правила за видовете игри

 Образец 5_Продължаване срока по чл.36, ал.1 ЗХ

 Образец 6_Издаване на лиценз по чл.36, ал.3 ЗХ

 Образец 7_Прекратяване на издаден лиценз по ЗХ

 Образец 8_Издаване на лиценз за орг. на хазартни игри от разстояние по ЗХ

 Приложение 8-1_Хазартни игри от разстояние чрез Интернет

 Приложение 8-2_Хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства

 Образец 9_Промени в обстоятелствата по издаден лиценз

 Приложение 9-1_Промени-увеличаване

 Приложение 9-2_Промени-подмени

 Приложение 9-3_Промени-намаляване

 Приложение 9-4_Утвърждаване на правила за видове игри

 Образец 10_Прекратяване на издаден лиценз по ЗХ