Банкова сметка на ДКХ за превеждане на банкова гаранция:

БНБ - Централно управление

Банкова сметка /IBAN/: BG65 BNBG 9661 3300 1223 01

Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

Държавна комисия по хазарта.