Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на служители в администрацията на Държавна комисия по хазарта.


Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2952
[email protected]


Подадените сигнали се разглеждат по реда на АПК от Инспектората на Министерство на финансите. В двумесечен срок от регистрирането, респ. постъпването на предложението или сигнала се взема решение, което се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Подаване на сигнали за корупция

Подаване на сигнали и предложения (от падащото меню „Администрация, срещу която е сигнала" се избира „Министерство на финансите")