Данни за лицето подало жалбата/сигнала *
физическо лице юридическо лице

Представлявано от:

Пълен адрес *

Посочва се пълния адрес на жалбоподателя

Допълнителна информация
Срещу кого се подава жалбата/сигнала
За обект в който се организират хазартни игри /адрес/ *
Описание на жалбата/сигнала - минимум 30-40 думи
Обстоятелства свързани с жалбата/сигнала
Опис на доказателствата свързани с жалбата/сигнала

Свидетел №1

Свидетел №2

Приложени документи /протокол за спор, документ за неизплатена печалба и др./

Относно лични данни

Информираме Ви, че Държавната комисия по хазарта (ДКХ) в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с Удостоверение с идентификационен номер 0049645/24.01.2008 г.

С оглед упражняване на официалните си правомощия, предоставени ни по силата на Закона за хазарта (ЗХ) и Административнопроцесуалния кодекс, данните които ни предоставяте ще бъдат законосъобразно и добросъвестно обработвани единствено и само за целите на подадения от Вас сигнал/жалба/запитване по ЗХ. Обработката на личните Ви данни няма да надхвърля периода необходим за постигането на тези цели, освен в случаите когато те трябва да бъдат съхранявани за по-дълъг период, в съответствие с приложимото законодателство.

Следва да имате предвид, че Вашите данни може да бъдат предоставяни при възникнала необходимост и на други държавни органи. ДКХ е предприела необходимите мерки за защита на личните Ви данни съобразно действащото законодателство.

Данни за администратора на лични данни от Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията:
– Код по БУЛСТАТ: 130797250;
– Фирма, правна форма: Държавна комисия по хазарта
– Седалище и адрес на управление: обл. София-град, общ. Столична, гр. София,
п.к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15;
– Тел.: 02/9859 58 58;
– Класификатор на икономическите дейности - КИД-2008 - 84 ниво – 11, Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище.

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Марина Иванова

Тел. 02/9859 5804

e-mail: [email protected]

Изпращане/изчистване

* Задължително поле

Как да подадем жалба или сигнал в ДКХ?

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени и устни.
Писмените предложения и сигнали могат да се изпращат по пощата, по факс, на електронна поща или се подават в деловодството на Държавната комисия по хазарта, където се регистрират.

Адрес:
София 1431
бул. „Акад. Иван Гешов" №15
Работно време на приемна:

9:00 - 17:30 ч.

Факс: 02/952 00 96
Устните предложения и сигнали се подават на тел. 02/9859 5858

В двумесечен срок от регистрирането, респ. постъпването на предложението или сигнала се взема решение, което се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) регистрира и предприема действия по всички сигнали и жалби, които подавате, но те трябва да отговарят на определени изисквания. Това улеснява работата на ДКХ и подобрява нейната ефективност.

Преди да подадете своята жалба или сигнал уверете се, че отговарят на следните основни изисквания към съдържанието на жалбите и сигналите:

1. Данни за подателя. ДКХ разглежда жалби и сигнали, написани на български език, които съдържат имената, адрес и телефон за връзка с подателя. Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на данни - имена, адрес и др.

2. Данни за нарушителя - име, адрес, телефон, както и адрес на обекта и други данни, с които подателят на жалбата или сигнала разполага. Без посочване на тези конкретни факти и обстоятелства не може да се предприемат действия. В такива случаи ДКХ не може да вземе мерки, за резултата от които да уведоми подателя на сигнала.

Полезни съвети:

  • Формулирайте точно проблема.
  • Конкретизирайте какво съдействие искате от страна на ДКХ.
  • Опишете всички важни обстоятелства, свързани с проблема.
  • Попълнете всички задължителни полета.

Попълването на задължителните полета е наложително, с оглед изпълнението на нормативните изисквания за подаване и разглеждане на жалба/сигнал.