При преводи на държавни такси по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта и на държавни такси по Тарифа за таксите, които се събират по ЗХ:
Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

При преводи на годишни вноски по чл.10а от Закона за хазарта:
Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

При преводи на глоби и имуществени санкции по Закона за хазарта:
Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG65 BNBG 9661 3300 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD