ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА


Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Държавната комисия по хазарта /ДКХ/. Искането за информация може да бъде направено чрез писмено заявление или чрез устно запитване.
При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в приемната на ДКХ на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15 - партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.
За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.
Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация може да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копие на материален носител; копие - предоставено по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на ДКХ или по банков път по банковата сметка на Комисията:
Банкова сметка /IBAN/ : BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/ : BNBGBGSD
БНБ
Държавна комисия по хазарта.
Достъп до информация за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.
В случай на отправено искане достъпът до обществена информация да бъде предоставен по електронен път и е посочен валиден адрес на електронна поща за получаването й, не се заплащат разходи за предоставяне на информацията.
На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и Заповед № 3-406/11.12.2014 г. на председателя на ДКХ, г-н Радослав Димитров на длъжност „главен юрисконсулт" в дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване" е пряко отговорен служител за предоставянето на обществена информация по ЗДОИ в администрацията на ДКХ.
Телефон за справки със служителя, отговорен за предоставяне на достъп до обществена информация в администрацията на ДКХ: 02/98595827.