ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Приета с ПМС № 289 от 15.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2012 г., в сила от 23.11.2012 г., попр., бр. 98 от 11.12.2012 г., изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г., бр. 99 от 17.12.2019 г.


Раздел I
Такси за разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За разглеждане на документи по подадено искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта (ЗХ) се събират следните такси:
1. за лотарийни игри:
а) традиционна лотария - 20 000 лв.;
б) томбола - 2000 лв.;
в) числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено и техни разновидности - 20 000 лв. за всяка игра;
г) моментна лотария - 20 000 лв. за всяка игра;
2. за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета - 20 000 лв. за всяка игра;
3. за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти - 20 000 лв. за всяка игра;
4. за игри с игрални автомати - 7500 лв.;
5. за игри в игрално казино - 35 000 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) за онлайн залагания - двойният размер за съответния вид игра по т. 1 - 5, с изключение на игрите по т. 1, букви "б" и "г";
7. за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 20 000 лв.;
8. за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 20 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) За разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания се събира такса в размер 95 на сто от размера на дължимата по ал. 1, т. 6 такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., предишна ал. 2, бр. 99 от 2019 г. ) За разглеждане на документи по подадено искане за вземане на решение по чл. 5, ал. 2, изречение трето от ЗХ за потвърждаване извършването на инвестициите се събира такса 2000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., предишна ал. 3, бр. 99 от 2019 г. ) За разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за вземане на решение по чл. 5, ал. 2, изречение трето от ЗХ за потвърждаване извършването на инвестициите се събира такса 1600 лв.
Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.).

Раздел II
Такси за издаване на лицензи

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и дейности по ЗХ се събират следните такси:

1. за лотарийни игри:
а) традиционна лотария - 20 000 лв.;
б) томбола - 5000 лв.;
в) числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено и техни разновидности - 20 000 лв. за всяка игра;
г) моментна лотария - 20 000 лв. за всяка игра;
2. за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета - 20 000 лв. за всяка игра;
3. за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти - 20 000 лв. за всяка игра;
4. за игри с игрални автомати:
а) за игрални зали с 15 игрални места - 7500 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
б) за игрални зали с 30 игрални места - 15 000 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
в) за игрални зали с 50 игрални места - 25 000 лв., и по 100 лв. за всяко допълнително игрално място;
5. за игри в игрално казино, организирани с 5 игрални маси и 15 игрални автомата - 35 000 лв., и по 2000 лв. за всяка допълнителна игрална маса и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат;
6. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.);
7. за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 20 000 лв.;
8. за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 20 000 лв.
(2) Таксите по ал. 1 се събират за издаването на всеки отделен лиценз.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За продължаване действието на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 се събира съответната такса по чл. 3, ал. 1.


Раздел III
Такси за разглеждане на документи по подадени искания за извършване на промени по издадени лицензи

Чл. 5. За разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз се събират следните такси:
1. за подмяна или за увеличаване на игралното оборудване и на джакпот системите:
а) за подмяна и/или увеличаване на игралните маси в игрално казино - по 2000 лв. за всяка маса;
б) за подмяна и/или за увеличаване на игралните автомати (за всеки тип, модификация, конверсия, съответно увеличаване броя на вписаните в удостоверението едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване) - по 100 лв. за всяко игрално място, съответно за всяка игрална сесия;
в) за подмяна и/или за увеличаване на игрални съоръжения извън посочените в букви "а" и "б" - по 2000 лв. за всяко съоръжение;
г) за подмяна и/или за увеличаване на джакпот системите - по 100 лв. за всяка система;
2. за намаляване на игралното оборудване и/или на джакпот системите, съответно за намаляване броя на вписаните в удостоверението едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване - 50 на сто от съответната такса по т. 1;
3. за увеличаване на броя и/или за промяна на адресите на пунктовете за приемане на залози и за изплащане на печалби - по 100 лв. за всеки пункт, а за намаляване броя на пунктовете - по 50 лв. за всеки пункт;
4. за утвърждаване на задължителни образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, представени от организаторите на хазартни игри - 200 лв. за всеки образец;
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на онлайн залагания се събират следните такси:
а) за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - 4000 лв.;
б) за увеличаване броя на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - 4000 лв.;
в) за намаляване броя на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - 2000 лв.;
г) за подмяна/преработка на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - по 200 лв. за всеки модул;
д) за увеличаване броя на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - по 200 лв. за всеки модул;
е) за намаляване броя на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания - по 100 лв. за всеки модул;
ж) за промяна на интернет страницата за организиране на онлайн залагания - 100 лв.;
з) за промяна на адреса на контролния локален сървър - 100 лв.;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) за промени в търговската регистрация и собствеността на организаторите на хазартни игри и дейности по ЗХ:
а) за промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър и в издаденото удостоверение по чл. 34 ЗХ на съответния организатор - 100 лв. за всяко искане;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на организатора - 100 лв. за всяко искане;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) за промяна в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 10 и 11 ЗХ - по 200 лв. за отделните правила;
8. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г., предишна т. 7, бр. 99 от 2019 г. ) при преобразуване на организатор на хазартни игри и дейности - 100 лв. за всяко искане;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) за разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за извършване на промени по издаден лиценз се събира такса в размер 95 на сто от дължимата такса по т. 1 - 8.
Чл. 6. За издаване на удостоверение с вписана промяна по издаден лиценз се събира такса в размер 200 лв.


Раздел IV
Такси за други дейности

Чл. 7. За разглеждане на документи по подадено искане за включване на лаборатория в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ се събира такса в размер 200 лв.
Чл. 8. За разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване се събира такса в размер 200 лв. за всеки тип или модификация, съответно за всяка нова версия на софтуера.
Чл. 9. За извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване се събира такса в размер 100 лв. за всеки игрален автомат, игрална маса или игрално съоръжение за числови лотарийни игри тото, лото, бинго и кено.
Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За издаване дубликат на удостоверение за издаден лиценз се събира такса в размер 100 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За издаване на дубликат на удостоверение за издаден лиценз при заявяване на услугата по електронен път се събира такса в размер 80 лв.
Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие отдруг документ се събира такса в размер 10 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) За издаване на удостоверение, препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ при заявяване на услугата по електронен път се събира такса в размер 8 лв.


Раздел V
Заплащане на таксите

Чл. 12. (Попр. - ДВ, бр. 98 от 2012 г.) (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. по чл. 1, 2, 5, 7, 8 и 9 - при подаване на съответното искане;
2. по чл. 3, 4 и 6 - в срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Държавната комисия похазарта;
3. по чл. 10 и 11 - при получаването на съответния документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г. ) Дължимите такси се заплащат по банков път, като таксата по чл. 11 може да се заплаща и в брой в касата на Държавната комисия по хазарта.
(3) При плащане по банков път за дата на плащане на дължимата такса се счита датата, на която преведената сума е постъпила по сметката на Държавната комисия по хазарта.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат:
1. в размерите, определени с отменената тарифа, когато в нея има предвидена такса за разглеждане на съответното искане и/или за извършване на съответната административна услуга;
2. в размерите, определени с тарифата, когато в отменената тарифа няма предвидена такса за разглеждане на съответното искане и/или за извършване на съответната административна услуга.
(2) Дължимите такси по ал. 1, т. 2 се заплащат в срок до един месец от влизането в сила на тарифата.
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за хазарта.

---------------------------------------------------------------


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 334 на Министерския съвет от 13 декември 2019 г. за изменение
и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта
(ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
§ 4. По висящи производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на постановлението, се заплащат таксите в размерите, определени с постановлението, в 3-дневен срок от влизането му в сила, включително и когато в тарифата не е била предвидена такса за разглеждане на съответното искане и/или за извършване на съответната административна услуга.

---------------------------------------------------------------