Добре дошли на сайта на Държавната комисия по хазарта


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

 

С Указ № 159 на Президента на Република България и на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България (КРБ) в Държавен вестник (ДВ) бр. 69 от 04.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИДЗХ), приет от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г., който влиза в сила три дни след датата на обнародването му в Държавен вестник.

Съгласно приетите промени, считано от 08.08.2020 г. Държавната комисия по хазарта (ДХК) се закрива и пълномощията на председателя и членовете на Комисията се прекратяват.

Образуваните и неприключени пред ДКХ административни (в това число лицензионни) и административнонаказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите (НАП).

Считано от 10.08.2020 г. всички документи във връзка с изпълнение на законовите правомощия на закритата Държавната комисия по хазарта следва да се адресират до НАП, в качеството на правоприемник на дейността на ДКХ.

Информация, свързана с хазартната дейност ще се публикува на сайта на НАП -

https://nap.bg/page?id=777

 Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на министъра на финансите.

Основната функция на ДКХ е да подпомага министъра на финансите при формирането и осъществяването на държавната политика в областта на държавния надзор върху хазарта.

Приоритетите и целите на комисията през периода 2020-2022 г. ще бъдат насочени към:

 • Провеждането на ясна и дългосрочна политика по отношение развитието на игралния сектор у нас.
 • Осъществяване на задълбочени проверки и проучвания по подадени документи и на място за спазване на Закона за хазарта.
 • Повишаване качеството и сигурността на информацията, съхранявана в Държавната комисия по хазарта,
 • Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и създаване на предпоставки за ефективен информационен обмен с други администрации.
 • Водене и поддържане на публични електронни регистри от Държавната комисия по хазарта.
 • Изпълнението им води до максимално добри условия за развитие на регулиран хазартен бизнес в България и до увеличаване на приходите за държавния бюджет.
За реализиране на тези цели Държавната комисия по хазарта си взаимодейства с
 • Национална агенция за приходите (НАП);
 • Министерство на вътрешните работи (МВР);
 • Главна Дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП);
 • Български институт по метрология (БИМ);
 • Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"(ГДПБЗН);
 • Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда" (ИАГИТ) и други.


   

  СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ(АУПДВ)


 • Новини

  Още новини