Добре дошли на сайта на Държавната комисия по хазарта


Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на министъра на финансите.

Основната функция на ДКХ е да подпомага министъра на финансите при формирането и осъществяването на държавната политика в областта на държавния надзор върху хазарта.

Приоритетите и целите на комисията през периода 2020-2022 г. ще бъдат насочени към:

 • Провеждането на ясна и дългосрочна политика по отношение развитието на игралния сектор у нас.
 • Осъществяване на задълбочени проверки и проучвания по подадени документи и на място за спазване на Закона за хазарта.
 • Повишаване качеството и сигурността на информацията, съхранявана в Държавната комисия по хазарта,
 • Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и създаване на предпоставки за ефективен информационен обмен с други администрации.
 • Водене и поддържане на публични електронни регистри от Държавната комисия по хазарта.
 • Изпълнението им води до максимално добри условия за развитие на регулиран хазартен бизнес в България и до увеличаване на приходите за държавния бюджет.
За реализиране на тези цели Държавната комисия по хазарта си взаимодейства с
 • Национална агенция за приходите (НАП);
 • Министерство на вътрешните работи (МВР);
 • Главна Дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП);
 • Български институт по метрология (БИМ);
 • Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"(ГДПБЗН);
 • Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда" (ИАГИТ) и други.


  ВНОСКИ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

  На основание чл. 10а от Закона за хазарта организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение, които постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта, в размер, както следва:

  1. за организиране на онлайн залагания - 50 000 лв.
  2. за организиране на игри в игрално казино
  - 10 000 лв.
  3. за всички останали организатори на хазартни игри
  - 5 000 лв.

  Вноските не зависят от броя на лицензите за offline и online залагания и от броя на обектите, за които лицето има издаден лиценз.

  Преводите на годишните вноски по чл.10 а от Закона за хазарта, се извършват по следната сметка:

  Банка: БНБ
  Банкова сметка /IBAN/:
  BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
  Банков идентификационен код /BIC/:
  BNBGBGSD


  СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ(АУПДВ)


 • Новини

  Още новини